ارتباط بین مسایل اولیه و دوگان

  • سرفصل های درس تحقیق در عملیات پیشرفته

    نام بسته درسی : تحقیق در عملیات پیشرفته ——————————————————————– فهرست: مسائل برنامه ریزی خطی ساختار مسئله بهینه­ سازی خطی ساختار فضای شدنی دیدگاه جبری نقاط رأسی ارتباط بین نقاط راسی و جواب­های پایه­ای شدنی بررسی…