ارتباط کلامی

  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی مشاوره-مدیریت شخصی

    بنیاد ملی نخبگان برگزار میکند، مهارت‌های مرتبط با تفکر نقاد یا تصمیم‌گیری، شامل همۀ آن چیزهای است که با توانایی‌های جمع‌آوری اطلاعات، ارزیابی آنها و توانایی بررسی نتایج هر یک از این اطلاعات بر اعمال خود…