ارتباط

  • هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

    هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری با هدف ایجاد هم افزایی و ارتباط بین پژوهشگران،دانشگاهیان ومتخصصان صنایع مرتبط وآشنایی هر چه بیشتر محققان و علاقه مندان با آخرین دستاوردهای مدیریت، اقتصاد و حسابداری در…