ارتعاشی

  • سرفصل های درس ترمودینامیک آماری

    نام بسته درسی: ترمودینامیک آماری ————————- فهرست: فصل اول– مبانی و کاربردهای مقدماتی                                                                                                            ضرایب بسط دو جمله‌ای و چند جمله‌ای                                                                                                            تقریب استرلینگ                                                                                                                                         روش ضرایب لاگرانژ                                                                                                                                      روش جمله‌ی ماکزیمم                                                                                                                                   مجموعه و محاسبه‌ی…