ارتقای کیفیت و کمیت

  • عملکرد چهار ساله وزارت درمان،بهداشت و آموزش پزشکی

      به نقل از وزارت بهداشت، معاونت فرهنگی، دانشجویی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی عملکرد چهار ساله این معاونت را اعلام کرد. برگزاری جشنواره های دانشجویی فرهنگی، ارتقای کیفیت و کمیت فعالیت های انجمن…