ارزيابي محيط زيستي

  • سرفصل های درس ارزیابی محیط زیست

    نام بسته درسی : ارزیابی محیط زیست —————————————————————————— فهرست: مقدمه ارزيابي محيط زيست (Environmental Assessment) منابع طبیعی جاری دنیا و ایران خاستگاه آمایش سرزمین ارزیابی توان بوم شناختی سرزمین نقش انسان در ارزیابی نظم و…