ارگان بورس دهنده

  • ظرفیت بورس خارج دکتری سال 96 اعلام شد

    ضوابط و شرایط رشته های بورس اعزام به خارج از کشور در آزمون دکتری سال ۹۶ اعلام و ۱۶۴ نفر ظرفیت در نظر گرفته شد. متقاضیان بورس اعزام به خارج باید علاوه بر داشتن شرایط…