ازمون بیماری شناسی گیاهی

  • سرفصل های درس ویروس شناسی گیاهی

    نام بسته درسی : ویروس شناسی گیاهی ———————————————————————– فهرست: فصل اول: معرفی ویروس ویروس ها چه هستند؟ مقایسه ویروس ها با سایر موجودات ساده سلولی خصوصیات فیزیکی ویروس ها خصوصیات بیوشیمیایی ویروس ها ترکیب و…

  • سرفصل های درس قارچ شناسی تکمیلی

    نام بسته درسی : قارچ شناسی تکمیلی —————————————————————– فهرست: فصل اول:سلسله قارچ ها                                                                                                                          فصل دوم:خصوصیات قارچ ها فصل سوم:انواع سیستماتیک قارچی فصل چهارم-شاخه کیتریدیومیکوتا                                                                                                               فصل پنجم:شاخه زیگومیکوتا(رده زیگومیستها)                                                                                                 فصل ششم-شاخه زیگومیکوتا(رده تریکومیستها)                                                                                               فصل هفتم:شاخه…