ازمون تخصصی،ازمون تخصصی دکتری،پیشگیری مواد،دانشگاه شریف،همایش ،کارگاه تخصصی،اموزشی،کارگاه توجیهی