ازمون تخصصی ازاد

  • سرفصل های درس پیدایش و رده بندی خاک پیشرفته

    نام بسته درسی : پیدایش و رده بندی خاک پیشرفته ———————————————————————– فهرست: فصل اول : تشکیل و تکامل خاک خاک تخریب فیزیکی تخریب شیمیایی تخریب بیولوژیکی فرایندهای تشکیل و تکامل خاک فاکتورهای بیرونی خاکسازی نکات…