ازمون تخصصی دکترا نفت

  • سرفصل های درس زمین شناسی نفت پیشرفته

    نام بسته درسی: زمین شناسی نفت پیشرفته ———————————– فهرست: بخش اول- زمین شناسی نفت بخش دوم – ژئوشیمی نفت بخش سوم- پتروفیزیک بخش چهارم – زمين شناسي كاربردي در اکتشافات نفت و گاز بخش پنجم…