ازمون تخصصی دکتری زلزله

  • سرفصل های درس دینامیک خاک

    نام بسته درسی: دینامیک خاک ————————— فهرست: فصل اول- سیستم های ارتعاشی                                                                                                                    سیستم تک جرم                                                                                                                                         خصوصیت ویسکوزیته                                                                                                                                    ارتعاشات آزاد                                                                                                                                             میرایی کوچک                                                                                                                                             میرایی بحرانی                                                                                                                                            ارتعاشات جبری                                                                                                                                          فنر و میراگر معادل                                                                                                                                       راه‌حل با استفاده…