ازمون تخصصی زبانشناسی

  • سرفصل های درس نحو

    نام بسته درسی : نحو ——————————————————————————- فهرست: فصل اول – نگرش های مسلط در زبان شناسی نظری امروز                                                                                    زبانشناسی نقش گرا                                                                                                                                     تبیین های صورت گرایان ونقش گرایان                                                                                                              ساخت های نحوی                                                                                                                                     نخستین انگاره های زبانی                                                             …