ازمون تخصصی مواد ومتالوژی

  • سرفصل های درس خواص مکانیکی مواد

    نام بسته درسی : خواص مکانیکی مواد —————– فهرست: مفهوم تنش و کرنش ـ رفتار الاستيک ( کشسان ) مواد ـ تغيير شکل فلزات نرم در کشش ـ مقايسه رفتار نرم ( ductile ) و…