ازمون ترویج کشاورزی

  • سرفصل های درس جامعه شناسی روستایی

    نام بسته درسی : جامعه شناسی روستایی ———————————————————————- فهرست: مفاهیم اساسی مشارکت مردم در برنامه های توسعه ترویج مشارکتی  ارزشیابی مشارکتی  مهارت های تسهیل گری ارزیابی مشارکتی فقر ارزیابی بهره وران ارزیابی سریع نظام دانش…