ازمون توسعه کشاورزی

  • سرفصل های آزمون دکتری توسعه کشاورزی

    دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل: روش تحقیق ترویج و آموزش کشاورزی اصول مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی جامعه شناسی روستایی برنامه ریزی و کاربرد ان در توسعه…