ازمون تکوین جانوری

  • سرفصل های ازمون دکتری تکوین جانوری

    دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل: جانورشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی جنین شناسی مقایسه ای زیست شناسی تکوینی جانوری زیست شناسی سلولی و مولکولی