ازمون جامع سراسری

  • شرایط شرکت در آزمون جامع دانشگاه آزاد

        دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي جهت شركت در ازمون جامع بايد داراي شرايط زیر باشند: ۱- تمام دروس مرحله آموزشي را برابر سرفصل رشته مربوط گذرانده باشند. ۲- ميانگين كل نمرات آنها باید حداقل ۱۶ باشد. ۳- قبولي آزمون…

  • شرایط شرکت درامتحان جامع دکتری

    دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي جهت شركت در امتحان جامع بايد داراي شرايط ذيل باشند: ۱- كليه دروس مرحله آموزشي را برابر سرفصل رشته مربوط گذرانده باشند. ۲- ميانگين كل نمرات آنها حداقل ۱۶ باشد. ۳- قبولي آزمون زبان…