ازمون دکترا زیست شناسی گیاهی

  • سرفصل های آزمون دکتری سلولی و تکوینی گیاهی

    دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل : فیزیولوژی گیاهی سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی تشریح گیاهان آوندی یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی مقایسه ای زیست شناسی تکوین گیاهی