ازمون دکتری استخراج

  • سرفصل های درس تحقیق در عملیات

    نام بسته درسی: تحقیق در عملیات ————————————— فهرست: فصل اول: مدل سازي فصل دوم: برنامه ريزي خطي فصل سوم:روش سيمپلكس فصل چهارم: نظريه دوگانگي فصل پنجم : روابط كليدي و تحليل حساسيت فصل ششم :…