ازمون دکتری تخصصی تربیت بدنی

  • سرفصل های درس فیزیولوژی ورزشی و بیوشیمی وتغذیه ورزشی

    نام بسته درسی: فیزیولوژی ورزشی ——————————————- فهرست: فصل اول فعالیت ورزشی                                                                                                                          آمادگی بدنی                                                                                                                                              فیزیولوژی ورزشی                                                                                                                                        وضعیت کنونی فیزیولوژی ورزشی به­عنوان یک رشته و حرفه                                                                                    پیش نیازهای مطالعه فیزیولوژی ورزشی                                                                                                              پژوهش در فیزیولوژی ورزشی                                                                                                                        …