ازمون دکتری تربیت بدنی،مقررات فنی،آزمون دکتری مدیریت ورزشی،تاسیسات ورزشی

  • سرفصل های درس مدیریت اماکن,تجهیزات و رویدادهای ورزشی

    نام بسته درسی: مدیریت رویداد ها و اماکن  و تاسیسات ورزشی ———————————————————- فهرست: فصل اول : مقررات فعالیت های ورزشی FISU                                                                                                   مقررات عمومی                                                                                                                                           مقررات مربوط به یونیورسیادها                                                                                                                         مقررات عمومی                                                                                                                                           وظایف فیزو                                                                                                                                                   …