ازمون دکتری سراسری الودگی

  • سرفصل های درس الودگی هوا

    نام بسته درسی : آلودگی هوا ———————— فهرست: آلودگي هوا هواي غيرآلوده (Unpolluted Air) هواي آلوده (Polluted Air) انواع آلوده­کننده­ها  (Types or Air Pollutants) کربن منوکسيد (Carbon Monoxide)  منابع CO   اهميت CO ناشي از…