ازمون دکتری پردیس

  • پذیرش دکتری در دانشگاه های پردیس

    سال های گذشته پذیرفته شدن در پردیس‌های دانشگاهی به صورت جدا و از طریق آزمون اختصاصی خود آن دانشگاه صورت می‌گرفت، اما از سال‌ قبل بنا به تصمیم وزارت علوم وتحقیقات و فناوری، پذیرش پردیس‌دانشگاهی به صورت…