انجمن های علمی دانشجویی

  • تشکیل شورای نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی

    به گزارش پایگاه خبری آزمون دکتری ، جلسه برررسی برنامه های پیشنهادی ارائه شده انجمن های علمی دانشجویی دیروز در دفتر معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد. محورهای های این جلسه ایجاد زمینه مناسب…