برنامه ریزی برای دکتری 97 گروه علوم پایه

  • برنامه ریزی برای دکتری 97 گروه علوم پایه

    در تعریف علوم پایه بیان شده که این گروه آزمایشی شامل مجموعه علومی است که به بررسی بنیادین پدیده‌ها یا بررسی ماهیت، قوانین و روابط حاکم بین آنها می‌پردازد. علوم پایه ، زیربنای اصلی سایر علوم…