بیشتر از آزمون دکتری مراقب خودتان باشید

  • بیشتر از آزمون دکتری مراقب خودتان باشید.

    شاید امكان كنترل كامل شرایط آزمون دکتری محیا نباشد.اما توصیه‌هایی وجود دارد كه دانستن و عمل به آنها در كاهش این اضطراب بی‌تاثیر نخواهدبود.استرس ناشی از آزمون دکتری، امری طبیعی و در حد معمول آن مثبت…