تحصیل دردانشگاه های برتر دنیا

  • شهریه تحصیل دردانشگاه های برتر دنیا(2018-2019)اعلام شد.

     مهم‌ترین مساله‌ برای تحصیل دردانشگاه های برتر دنیا، جدا از اخد بورسیه، تامین شهریه دانشگاه است. شهریه دانشگاه به میزان زیادی بستگی به کشوری دارد که برای تحصیل در خارج از کشورانتخاب می‌کنید. شهریه تحصیل در…