دانشگاه ایرانی

  • مجله تایمز

    دانشگاه های ایرانی در فهرست تایمز 2018

    در سطح جهان، اعتبار سنجی به مراکز آموزش عالی توسط بزرگترین نشریه علمی به نام «تایمز» صورت میگیرد. تایمز مراکز علمی پیشرو دنیا را در ۵ حوزه آموزش، پژوهش،چشم‌انداز بین المللی، منابع، و آورد های…