:ساختار مولکول آب

  • سرفصل های درس بیوشیمی

    نام بسته درسی : بیوشیمی ————————————————— فهرست: مقدمه کربوهیدرات ها لیپیدها پروتئین ها اسیدهای نوکلئیک اصول بیوانرژتیک آنزیم ها ویتامین ها و کوانزیم ها متابولیسم قندها متابولیسم لیپیدها انتقال الکترون و فسفوریلاسیون اکسیداتیو فتوسنتز متابولیسم…