سرفصلهای آزمون دکتری

  • برنامه‌ریزی و نقش آن در قبولی آزمون دکتری

    قبولی آزمون دکتری و پیشرفت تحصیلی، زمانی حاصل می‌شود که کارهای مهم و غیر مهم را تفکیک کنید و نسبت به زمانی که برای آن‌ها می‌گذارید تعادل برقرار کنید. اولین گام برنامه ریزی است و…