سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی