مدت زمان مطالعه

  • کاهش استرس ويژه داوطلبين آزمون دکتری

    برنامه ریزی: برنامه ریزی باعث می شود یادگیری افزایش پیدا کند. خواب مناسب: برای اینکه بتوانید مطالعه مناسبی داشته باشید باید به اندازه کافی بخوابید کیفیت مطالعه بسیار مهم تر از مدت زمان مطالعه است.…