مطالب مطالعه‌شده

  • پیش‌خوانی موفق در آزمون دکتری

      از سری روش‌های مؤثر برای مطالعه آزمون دکتری، روش پس‌خبا است که از مراحل زیر تشکیل شده است: 1-پیش‌خوانی  2- سؤال کردن   3- خواندن  4- بازگفتن (بازیابی)   5- آزمودن مرحله اول پیش خوانی شما…