مقالات فارسی

  • نحوه منبع نویسی در مقالات

    مرجع نویسی به روش APA :  مجلات علمی بسیاری در دنیا وجود دارند که از سبک های خاص خود برای رفرنس دهی استفاده می کنند. اما مجلات زیادی نیز وجود دارند که روش های معتبر…

  • سبک های رفرنس نویسی در مقالات

    سبک رفرنس نویسی اول_ (اِی پی اِی)روش  APA   روش رفرنس نویسی APA)American psychological association) برای موسسه‌های دانشگاهی توسط انجمن روانشناسی آمریکا، خلق شد. این روش ارجاع دهی بیشتر برای کارهای پژوهشی و تحقیقات اجتماعی مورد استفاده…

  • نحوه منبع نویسی در مقالات

    مرجع نویسی به روش APA :  مجلات علمی بسیاری در دنیا وجود دارند که از سبک های خاص خود برای رفرنس دهی استفاده می کنند. اما مجلات زیادی نیز وجود دارند که روش های معتبر…