مقالات پژوهشی

  • مجله مکانیک کاربردی و محاسباتی

        JACM یک نشریه آرشیوی سه ماهه است که با هدف ارائه یک انجمن بین المللی برای تبادل کارهای تحلیلی، محاسباتی و تجربی در همه موضوعات مرتبط با علوم و مهندسی مکانیک فعالیت دارد…

  • نشریه پاتولوژی مقایسه ای

    دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی با بهره گیری از دانش اساتید و کارشناسان و همکاری سایر بخشهای مختلف دانشکده اقدام به چاپ و انتشار فصلنامه علمی-پژوهشی پاتوبیولوژی مقایسه ای نموده است که امید است با یاری اساتید،…