موفقیت مصاحبه

  • نشریه پاتولوژی مقایسه ای

    دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی با بهره گیری از دانش اساتید و کارشناسان و همکاری سایر بخشهای مختلف دانشکده اقدام به چاپ و انتشار فصلنامه علمی-پژوهشی پاتوبیولوژی مقایسه ای نموده است که امید است با یاری اساتید،…