چگونه در جلسه آزمون دکتری تست بزنيم؟

  • چگونه در جلسه آزمون دکتری تست بزنيم؟

    بسياري از داوطلبان آزمون دکتری در جلسه آزمون اگر با چند سوال دشوار مواجه شوند ناگهان دستپاچه مي شوند. در کارنامه رتبه های برتر آزمون دکتری متوسط درصد پاسخ صحیح هر درس 35 بوده است.…