کارت شرکت در صد و بیست و دومین دوره آزمون زبان انگلیسی پیشرفته