aplay

  • جزئیات Research Statement در applayگرفتن

    در زمان apply به منظور ادامه تحصیل برای مقطع PhD ،علاوه بر اینکه نیاز به ارائه مدارک وسوابق پژوهشی و علمی درقالب رزومه و تهیه یک Cover Letter مناسب می باشد همچنین نیاز به ارائه متنی نسبتا کوتاه ولی مفصل نیز…