cad،دکتری ازاد

  • سرفصل های درس رفتار سازمانی مدیریت آموزشی

    نام بسته  : رفتار سازمانی مدیریت آموزشی ————————————————————————————————————- فهرست فصل اول- رفتار سازمانی و مبانی رفتار فردی مهارتهای مدیران                                                                        مدیران موفق ومدیران اثر بخش                                                               تعریف رفتار سازمانی                                                                               جایگزین کردن دیدگاه شهودی با تحقیق سیستماتیک…