Curriculum Vitae

  • نکات کلیدی رزومه نویسی

    رزومه یک کلمه فرانسوی است در فارسی به نام سی وی و در انگلیسی به نام Curriculum Vitae خوانده می شود. رزومه خلاصه سوابق اموزشی پژوهشی و کاری فرد مصاحبه شونده می باشد. یک رزومه…