GRANT

  • گرنت پژوهی (GRANT)چیست؟

    گرنت به معنای وام بلاعوض، بودجه‌ای است که به نهادها، موسسات، شرکت‌ها یا افراد خاصی داده می شود. در چه مواردی می توان از گرنت استفاده نمود؟ بیشتر گرانت‌ها برای انجام کار یا پروژه خاصی داده می‌شوند و به درجاتی…