WIPO

  • امتیاز ثبت اختراع در مصاحبه دکتری

    ثبت اختراع نوآوری علمی، صنعتی یا تجاری افراد و شرکتها را در برابر استفاده غیر مجاز دیگران محافظت میکند. هدف از این پشتیبانی ایجاد اطمینان برای مالکیت نوآوری، بهره وری از آن و انگیزه برای…