Clipboard

  • آشنايي با پايگاه اطلاعاتي Pub Med

    یکی از محیط های جستجو و بازیابی منابع حوزه ی علوم پزشکی در وب جهان گستر (World Wide Web)است. این پایگاه اطلاعاتی بیش از 16 میلیون مقاله از 4500 نشریه در رشته های پزشکی، پرستاری، دندانپزشکی،…