EBSCO

  • کنکور دکتری

    آشنایی با پایگاه اطلاعاتی EBSCO

    پایگاه اسناد اطلاعاتی ابسکو (EBSCO) همه ناشران را در یک جا جمع کرده است. ابسکو ناشر ژورنال نیست یکی از پیش قدمان ارائه دهنده پایگاه‌های جستجوی آنلاین و کتاب الکترونیک برای کالج‌ها، دانشگاه‌ها، کتابخانه‌های عمومی، بیمارستان‌ها، مؤسسات درمانی،…