EMBASE

  • آشنایی با پایگاه اطلاعاتیEMBASE

      EMBASE یکی از  بزرگ ترین مجموعه های اطلاعاتی الکترونیکی است که توسط Elsevierتهیه وارائه می شود. Embase، بانک اطلاعات زیست پزشکی و  دارویی است که توسط الزویر تولید شده است. پوشش منابع این پایگاه…