کد خبر: 21608

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری شرح مبسوط منظومه و فلسفه تطبیقی

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مدرسی معارف اسلامی – درس فلسفه – منبع دکتری شرح مبسوط منظومه و فلسفه تطبیقی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فلسفه کلیک کنید.

‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۷۲-۱۶۴۱۳
‏سرشناسه : ج‍اودان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍رح‌ م‍ب‍س‍وط م‍ن‍ظوم‍ه‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌/ ج‍اودان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
‏منشا مقاله : ، آی‍ن‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌، س‍ال‌ ۴، ش‌ ۴، (آذر، دی‌ ۱۳۷۲): ص‌ ۵۵ – ۶۹.
‏توصیفگر : ش‍رح‌ م‍ب‍س‍وط م‍ن‍ظوم‍ه‌ (ک‍ت‍اب‌)
‏توصیفگر : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏توصیفگر : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ غ‍رب‌
‏توصیفگر : م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مدرسی معارف اسلامی – درس فلسفه – منبع دکتری شرح مبسوط منظومه و فلسفه تطبیقی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فلسفه کلیک کنید.

 

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه