کد خبر: 23138

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/03

معرفی جامع و تخصصی رشته برنامه ریزی درسی

Rating: 5.0. From 2 votes.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

معرفی رشته برنامه ریزی درسی

رشته برنامه ریزی درسی در گروه علوم انسانی قرار گرفته است.

بنابر احساس ضرورت تربیت افراد متعهد و تخصصی که قادر باشند نظام آموزش و پرورش و برنامه های آموزشی و درسی آنرا و هر یک وهمه مقاطع تحصیلی مورد بررسی و تجریه و تحلیل قرار داده و طرح ها و برنامه های مناسب و اصولی رابرای ترمیم و یا تغییر برنامه ها ارائه نمایند این رشته در دانشگاه ها در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ایجاد شده است.

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی رشته میتوانند در کنکور دکتری برنامه ریزی درسی شرکت کنند.

 

آینده شغلی و بازار کار رشته برنامه ریزی درسی

هدف از رشته  برنامه ریزی درسی، تربیت متخصصانی است که قادر باشند با توجه به تغییران نظام آموزشی و ضرورت های موجود ، اصلاحات و تغییرات مناسبی در برنامه ریزی درسی مقاطع مختلف ایجاد نمایند.(برای خواندن ادامه مطلب بازار کار رشته برنامه درسی کلیک کنید).

 

دروس امتحانی رشته برنامه ریزی درسی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.آمار

2.روش تحقیق(کمی،کیفی )

3.فلسفه، مبانی و اصول تربیت

4.نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس

5.اصول مبانی برنامه ریزی درسی

 

برای دریافت سرفصل های رشته برنامه ریزی درسی  (مصوب وزارت علوم )کلیک کنید.


 

منابع پیشنهادی رشته برنامه ریزی درسی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاد

دروس تخصصی:

برنامه درسی به سوی هویت‌های جدید شرحی بر نظریات معاصر برنامه درسی/ کوروش فتحی‌واجارگاه؛ [برای] موسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی

نظری‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌/ ج‍ی‌.پ‍ی‌. م‍ی‍ل‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍ود م‍ه‍رم‍ح‍م‍دی‌

الگوهای تدریس/ نصراله عرفانی

الگ‍وه‍ای‌ ت‍دری‍س‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ب‍روس‌ ج‍وی‍س‌، م‍ارش‍ا وی‍ل‌، ام‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ال‍ه‍ون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍ه‍رن‍گ‍ی‌ 

مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری/ تالیف متیواچ. السون، بی.آر هرگنهان؛ ترجمه و افزوده‌ها از علی‌اکبر سیف

مق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ب‍ی‌. آر. ه‍رگ‍ن‍ه‍ان‌، م‍ی‍ت‍واچ‌. ال‍س‍ون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر س‍ی‍ف‌

مق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍اف‍ظن‍ی‍ا

درآمدی بر تحقیق کیفی/ اووه فلیک؛ ترجمه هادی جلیلی

آم‍ار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ ع‍ادل‌ آذر، م‍ن‍ص‍ور م‍وم‍ن‍ی‌

 

 

 

www.phdphd.org

 

 

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 2 votes.
Please wait...
ارسال دیدگاه