کد خبر: 18920

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری ع‍روض‌ ف‍ارس‍ی‌

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه زبان و ادبیات فارسیدرس کلیات ادبی – منبع دکتری عروض فارسی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس کلیات ادبی کلیک کنید.

 

سرشناسه : م‍اه‍ی‍ار، ع‍ب‍اس‌
‏عنوان و نام پديدآور : ع‍روض‌ ف‍ارس‍ی‌: ش‍ی‍وه‌ ن‍و ب‍رای‌ آم‍وزش‌ ع‍روض‌ و ق‍اف‍ی‍ه‌/ ع‍ب‍اس‌ م‍اه‍ی‍ار
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ق‍طره‌، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۰۰
‏فروست : (س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ش‍ر ق‍طره‌؛ ۱۰۹: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ی‌ ف‍ن‍ون‌ و م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ادب‍ی‌۲)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ع‍روض‌ ف‍ارس‍ی‌: ش‍ی‍وه‌ای‌ ن‍و ب‍رای‌ آم‍وزش‌ ع‍روض‌ و ق‍اف‍ی‍ه‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۹۹] – ۳۰۰
‏عنوان روی جلد : ع‍روض‌ ف‍ارس‍ی‌: ش‍ی‍وه‌ای‌ ن‍و ب‍رای‌ آم‍وزش‌ ع‍روض‌ و ق‍اف‍ی‍ه‌.
‏موضوع : ع‍روض‌ ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : ق‍اف‍ی‍ه‌
‏رده بندی کنگره : PIR۳۵۵۸‭/م‌۲ع‌۴
‏رده بندی دیویی : ۰‮ف‍ا‬۸/۴۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۲۴۱۱

 

 منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه زبان و ادبیات فارسیدرس کلیات ادبی – منبع دکتری عروض فارسی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس کلیات ادبی کلیک کنید.

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه